Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Έξτρα φόρος το 2017 για μισθωτούς και συνταξιούχους - Οι κρυφές επιβαρύνσεις στα εισοδήματα

Η εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει με τις νέες επαχθέστερες φορολογικές κλίμακες για όλο το 2016 - και για τους 12 μήνες - ενώ η παρακράτηση των φόρων αυτών με τις νέες κλίμακες γίνεται φέτος μόνο για 7 μήνες,
από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο-Αναλυτικός πίνακας με παραδείγματα για τις πρόσθετες επιβαρύνσεις που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι Εκκαθαριστικά σημειώματα στα οποία θα αναγράφονται επιπλέον πληρωτέα ποσά φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα λάβουν την άνοιξη του 2017 οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι όταν θα υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του 2016.

Ο λόγος είναι ότι το επόμενο έτος η εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει από το σύστημα ΤΑXISNET με βάση τις επαχθέστερες φορολογικές κλίμακες, που καθιερώθηκαν από τον περασμένο Μάιο με τον ν. 4387/2016, για το σύνολο των αποδοχών του έτους 2016, δηλαδή και για τους 12 μήνες του έτους αυτού, ενώ ο φόρος εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης που παρακρατείται φέτος από τις αποδοχές των μισθωτών και των συνταξιούχων έχει υπολογιστεί με τις προηγούμενες πιο ευνοϊκές κλίμακες κατά τους πρώτους πέντε μήνες του έτους (από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο) και με τις νέες επαχθέστερες κλίμακες μόνο κατά τους επόμενους 7 μήνες, από τον Ιούνιο μέχρι τον Δεκέμβριο.

Τα επίπεδα στα οποία θα διαμορφωθούν τα επιπλέον ποσά φόρων που θα αναγράφουν τα χρεωστικά εκκαθαριστικά σημειώματα των μισθωτών και των συνταξιούχων το 2017 αποτυπώνονται στους αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που δημοσιεύουμε. Για ποιους λόγους οι νέες κλίμακες είναι επαχθέστερες Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, τις οποίες θα υποβάλουν την άνοιξη του 2017 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, ο υπολογισμός του φόρου εισοδήματος και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα γίνει για ολόκληρο το 2016 με βάση τις κλίμακες οι οποίες καθιερώθηκαν τον περασμένο Μάιο με το ν. 4387/2016.

Οι κλίμακες αυτές είναι επαχθέστερες για τους εξής λόγους:

1) Στην κλίμακα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος για τους μισθούς και τις συντάξεις, την οποία προβλέπει ο ν. 4387/2016, ο ελάχιστος συντελεστής φόρου 22% ισχύει πλέον για ετήσια εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ στην παλαιά κλίμακα ο ελάχιστος συντελεστής 22% έφθανε μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 25.000 ευρώ.
Επιπλέον, στη νέα κλίμακα το ανώτατο ποσό της ετήσιας έκπτωσης φόρου μειώθηκε από τα 2.100 στα 1.900 ευρώ για όσους εργαζόμενους και συνταξιούχους δεν έχουν προστατευόμενα τέκνα, στα 1.950 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο τέκνο και στα 1.900 ευρώ για όσους έχουν δύο προστατευόμενα τέκνα. Μόνο για όσους έχουν τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα η ανώτατη ετήσια έκπτωση φόρου παρέμεινε στα 2.100 ευρώ. Επίσης, στη νέα κλίμακα: -Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ στην παλαιά κλίμακα, από τα 20.000 έως τα 25.000 ευρώ εφαρμοζόταν συντελεστής φόρου 22% και από τα 25.001 έως τα 30.000 ευρώ επιβαλλόταν συντελεστής φόρου 32%. -Πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ ισχύει συντελεστής φόρου 37%. Στην παλαιά κλίμακα, το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 30.000 έως τα 40.000 ευρώ φορολογείτο με συντελεστή 32%. -Στο υπερβάλλον των 40.000 ευρώ τμήμα του ετησίου εισοδήματος επιβάλλεται συντελεστής φόρου 45%. Στην προηγούμενη κλίμακα, στο τμήμα από τα 40.001 έως τα 42.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος επιβαλλόταν φόρος 32% και στο υπερβάλλον των 42.000 ευρώ τμήμα του ετησίου εισοδήματος επιβαλλόταν φόρος 42%. - Η έκπτωση φόρου των 1.900 – 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 10 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ πρόσθετο εισόδημα πάνω από τα 20.000 ευρώ, ενώ στην παλαιά κλίμακα υπήρχε ενιαία έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ, η οποία όμως μειωνόταν κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος πάνω από τα 21.000 ευρώ.

2) Η κλίμακα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που καθιερώθηκε με το ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
συντελεστής 2,2% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 12.001 ως 20.000 ευρώ,
5% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,
6,5% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,
7,5% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ,
9% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ
και 10% για τμήμα ετησίου εισοδήματος από 220.001 ευρώ και πάνω.

Στην προηγούμενη κλίμακα εφαρμοζόταν συντελεστές:
-0,7% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 12.000 και 20.000 ευρώ
-1,4% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 20.000 και 30.000 ευρώ
-2% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 30.000 και 40.000 ευρώ
-4% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 50.000 και 100.000 ευρώ
-6% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν μεταξύ 100.000 και 500.000 ευρώ
και -8% σε όλο το ετήσιο εισόδημα αν ανερχόταν πάνω από 500.000 ευρώ.
Με βάση τις παραπάνω επαχθέστερες φορολογικές κλίμακες, οι οποίες αυξάνουν σημαντικά τις επιβαρύνσεις για τους περισσότερους μισθωτούς και συνταξιούχους, υπολογίζεται φέτος η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουνίου έως την 31η Δεκεμβρίου, δηλαδή για 7 μήνες.
Το 2017 όμως η τελική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος θα γίνει με τις επαχθέστερες κλίμακες επί του συνόλου των αποδοχών που θα έχουν εισπράξει οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι το 2016, δηλαδή και για τους 12 μήνες του τρέχοντος έτους.
Έτσι, οι περισσότεροι μισθωτοί και συνταξιούχοι, με τα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα λάβουν την ερχόμενη άνοιξη από το σύστημα TAXISNET - αμέσως μόλις ολοκληρώσουν την ηλεκτρονική υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2016, - θα κληθούν να καταβάλουν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις οι οποίες θα αντιστοιχούν στις πρόσθετες διαφορές μεταξύ των ποσών των φόρων που προκύπτουν βάσει των παλαιών και των νέων κλιμάκων, για τους 5 πρώτους μήνες του 2016.

Του Γιώργου Παλαιτσάκη www.dikaiologitika.gr www.dikaiologitika.gr

1 σχόλιο:

  1. Μόνο αυτές οι τρεις Κεντρικές Τράπεζες δεν ανήκουν στην οικογένεια Rothschild (φωτό)
    Πολλοί αναρωτιούνται μέχρι που φτάνει και που σταματάει η δύναμη της οικογένειας Ρόθτσιλντ.

    http://www.pronews.gr/portal/20161015/economy/diethnis-oikonomia/55/mono-aytes-oi-treis-kentrikes-trapezes-den-anikoyn-stin

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Εκτός από τα υβριστικά. Οσα σχόλια περιέχουν ονόματα θα σβήνονται άμεσα. Μην κάνετε το κόπο να γράφετε υβριστικά σχόλια για συγχωριανούς μας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...