Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Συνεδριάζει τη Μ. Τρίτη, το Δημοτικό Συμβούλιο

Με 42 θέματα θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας τη Μεγάλη Τρίτη.
 
Όπως αναφέρει το κάλεσμα του Προέδρου του Σώματος, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την 15η Απριλίου και ώρα 15:00, στη Συνεδριακή Αίθουσα στο χώρο της Παλαιόπολης ή Μον–Ρεπό, για συζήτηση και λήψη Αποφάσεως στα παρακάτω θέματα :

1.    Ανακοινώσεις.
2.    Άσκηση Δημοτικού Ελέγχου.
3.    Συζήτηση περί των εξελίξεων επί της εκποιήσεως Δημόσιας Περιουσίας κειμένης εντός των ορίων του Δήμου Κέρκυρας (Ερημίτης, Ίσσος, Castello Villa BIBELI, Αεροδρόμιο, Λιμάνι κ.λ.π.) (Εισηγητής : κ.  Ραιδεστινός).
4.    Συζήτηση σχετικά με το έργο της παράκαμψης Αεροδρομίου. Τροποποιήσεις και βελτίωση του έργου για την εξυπηρέτηση των καταστηματαρχών (Εισηγητής : κ. Θ.Μ. Μάστορας). 
5.    Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης). 
6.    Λήψη Αποφάσεως περί αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης ''Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Παλιά Πόλη της Κέρκυρας'' με κωδικό MIS 465515 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Δυτική Ελλάδα – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι'' β) Αναμόρφωση στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2014. (Εισηγητής : κ. Γ. Πανταζής). 
7.    Λήψη Αποφάσεως περί ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Κέρκυρας και του  αναπληρωτή του για συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων. (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
8.    Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής για την άρση της κυκλοφορίας οχημάτων. (Εισηγητής : κ. Σ. Ρίγγας).
9.    Λήψη Αποφάσεως περί παραχωρήσεως χρήσεως του κτιρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Δραγωτινών και των χώρων αυτού στον Πολιτιστικό Σύλλογο Δραγωτινών, κατόπιν θετικής γνωμοδοτήσεως του Συμβουλίου της Δ.Κ. Νεοχωρίου, Δ.Ε. Λευκιμμαίων Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Μοναστηριώτης).
10.    Λήψη Αποφάσεως περί παραχωρήσεως χρήσεως του κτιρίου πρώην Νηπιαγωγείου Κρήνης στο Πολιτιστικό Σύλλογο Κρήνης, κατόπιν θετικής εισηγήσεως του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κρήνης Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών Δήμου Κέρκυρας. (Εισηγητής : κ.  Γ. Φωτεινός).
11.    Την έγκριση της παραχώρησης της χρήσης του Κήπου των Παλαιών Ανακτόρων (εμπρός από τους χώρους της Πινακοθήκης) από τον Δήμο Κέρκυρας στην Πινακοθήκη για την πραγματοποίηση πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων με αντίτιμο έως 5,00Ε κατά άτομο και την έκδοση νόμιμων παραστατικών (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
12.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Α.Ε. (Εισηγητές : κ.κ. Α. Μωραίτης -  Σ. Ρίγγας).
13.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης στα πλαίσια διαβαθμικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κέρκυρας και του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας  (Εισηγητής : κ. Α. Καρδαμίτσης)
14.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της κατανομής ποσού β΄ δόσης για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των Σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητές : κ.κ. Κ. Νίκου - Α. Ποταμίτης).
15.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της υπερωριακής απασχόλησης εργαζομένων της Υπηρεσίας Καθαριότητας, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας. (Εισηγητής : κ. Σ. Ρίγγας).
16.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο : ''ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ''. (Εισηγητής : κ. Γ. Πανταζής).
17.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : ''ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΤΣΟΛΟΥ ΦΕΛΕΚΑ ΠΡΟΣ Ε.Π. 24''. (Εισηγητής : κ. Γ. Πανταζής).
18.    Λήψη Αποφάσεως περί  εγκρίσεως Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής των εργασιών του έργου ''ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Τ.Δ. ΜΑΡΜΑΡΟΥ''. (Εισηγητής : κ. Γ. Πανταζής).
19.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής του έργου : Κατασκευή Ποδηλατοδρόμων – Δίκτυο Ποδηλατοδρόμων στην πόλη της Κέρκυρας» (Εισηγητής : κ. Γ. Πανταζής).
20.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής προτάσεως χρηματοδοτήσεως της πράξης : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» (Εισηγητής : κ. Γ. Πανταζής).
21.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως υποβολής προτάσεως στην 53η πρόσκληση του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ,  Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» για χρηματοδότηση της πράξης «Αποκατάσταση τεσσάρων κτιρίων εντός του κτήματος ‘Mon Repos’» (Εισηγητής : κ. Γ. Πανταζής).
22.     Λήψη Αποφάσεως περί τροποποιήσεως της υπ’ αριθμόν 26-563/01-11-2013 Αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας σχετικά με κυκλοφοριακές ρυθμίσεις των Δ.Ε. Αχιλλείων – Παρελίων – Μελιτειέων, σύμφωνα με γνωμοδοτική Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. (Εισηγητής : κ. Κ. Νίκου).
23.    Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2014 του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Καρδαμίτσης).
24.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι Ε. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – Ε. ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΙΔΗΣ Ε.Π.Ε. (Εισηγητής :     κ. Σ. Μωραίτης).
25.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι Γ. ΖΩΧΙΟΣ – Κ. ΖΩΧΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
26.       Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι ΓΕΝΕΣΗΣ ΚΟΝΔΩΡ (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
27.      Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της διαγραφής ποσού από χρηματικούς καταλόγους επ’ ονόματι α) Σπυρίδωνος Βραδή του Γεωργίου και β) Γεωργίου Αλτάνη του Νικολάου (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).
28.    Λήψη Αποφάσεως περί επιβολής ή μη προστίμων στις εταιρείες ΦΑΡΙΣ, PUBLIC PERFORMANCES SERVICES, ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΡΓΩ, POST RESTANTE, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΟΝΕΙΡΩΝ, λόγω παράνομης διενέργειας διαφήμισης σε κοινόχρηστους δημοτικούς χώρους που δεν καθορίστηκαν για προβολή υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Α. Σαγιάς).  
29.     Λήψη Αποφάσεως περί επιβολής ή μη προστίμου στον κ. Νικόλαο Σπύρου λόγω παράνομης διενέργειας διαφήμισης (τοποθέτηση 6 διαφημιστικών πινακίδων με θέμα NAUTILUS) στη Δ.Ε. Παλαιοκαστριτών (θέση Αλύπα) σε δημοτικούς χώρους που δεν καθορίστηκαν για προβολή υπαίθριας διαφήμισης (Εισηγητής : κ. Α. Σαγιάς).  
30.     Λήψη Αποφάσεως περί συμπληρώσεως – επεκτάσεως της Προγραμματικής Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Κέρκυρας και ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α. (Εισηγητής : κ. Σ. Κροκίδης).
31.     Έγκριση  πρακτικών Επιτροπής Ονοματοθεσίας Οδών, Πλατειών και Συνοικιών Δήμου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Σ. Κροκίδης).
32.    Λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος του Συλλόγου Θεραπευτικής Ιππασίας Κέρκυρας ΠΙΝΤΟ περί παράτασης του χρόνου παραχώρησης του χώρου στο ΜΟΝ ΡΕΠΟ για την πραγματοποίηση δράσεών του. (Εισηγητής : κ. Α. Σαγιάς).
33.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Κανονισμού Λειτουργίας Ξενώνα Κακοποιημένων Γυναικών (Εισηγητής : κ. Α. Πουλής). 
34.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως της απευθείας μισθώσεως οικοπεδικού χώρου ιδιοκτησίας Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Κέρκυρας (Ε.Α.Σ.Κ.) που χρησιμοποιείται ως αύλειος χώρος του 6ου Γυμνασίου Κέρκυρας (Εισηγητής : κ. Α. Πουλής).
35.    Λήψη Αποφάσεως επί αιτήματος κ. Σ. Γιούργα του Αναστασίου για μείωση μισθώματος για το Κατάστημα στην οδό Φιλαρμονικής 8 που ανήκει στο Δημοτικό Κληροδότημα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΕΡΒΟΥ, λόγω οικονομικών δυσκολιών (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
36.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2013 του Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
37.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Απολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2013 του Κληροδοτήματος «Ελένης Αρμένη – Μοντσενίγου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
38.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 Κληροδοτήματος «Ελένης Αρμένη – Μοντσενίγου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
39.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήματος «Δημητρίου Ζερβού» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
40.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήματος «Σπυρίδωνος Ρούσσου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
41.     Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικ. έτους 2014 του Κληροδοτήματος «Ισαβέλλας Δαλιέτου» (Εισηγητής : κ. Δήμαρχος).
42.    Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως μετακινήσεων  αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Κέρκυρας για Δημοτικές Υποθέσεις (Εισηγητής : κ. Σ. Μωραίτης).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Εκτός από τα υβριστικά. Οσα σχόλια περιέχουν ονόματα θα σβήνονται άμεσα. Μην κάνετε το κόπο να γράφετε υβριστικά σχόλια για συγχωριανούς μας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...