Τετάρτη, 5 Ιανουαρίου 2011

Νέα ιχθυοκαλλιέργεια στην Κασσιώπη

By "ΜΑΝΑΒΗΣ"

altΑλίευσα στο διαδίκτυο μια ακόμη, στα μουλωχτά, απόφαση του Γεωργαλίδη με ολέθριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για τη συγκεκριμένη θαλάσσια περιοχή και τον τουρισμό. Το θέμα είναι παλιό και μας είχε απασχολήσει και στο παρελθόν. 
Ιδού η σχετική επικαιροποίηση:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα, 27.12.2010
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αριθ. Πρωτ.: 22002
Ταχ. Δ/νση: Αλυκές Ποταμού-
Εθν. Παλαιοκαστρίτσας
Ταχ. Κώδικας: 491 00 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ν.Χριστοπούλου
Θέμα:
«Τροποποίηση της υπ’.αριθ. 5481/07/15.11.07 (ορθή επανάληψη 23.12.10) Απόφασης του ΓΓ
της ΠΙΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 1447/1452/01.02.08 Απόφαση του ιδίου, περί
«εκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 25 στρ. που αφορά την μετεγκατάσταση, από τη θέση μεταξύ Όρμου
Μπούκαρη και Ακρωτηρίου Μπούκαρη, Δήμου Κορρισίων, Ν.Α Κερκύρας, στη θέση Bορειοανατολικά
Νήσου Περιστέρια, Κασσωπαίων, Ν.Α. Κερκύρας πλωτής μονάδας εντατικής εκτροφής ευρύαλων
μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών της εταιρίας “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.’’, ως προς
το χρόνο ολοκλήρωσης της εγκατάστασης της μονάδας στη νέα θέση».
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη :
1. Το Ν.Δ. 420/70 «περί Αλιευτικού Κώδικα», όπως έχει συμπληρωθεί και αντικατασταθεί από τον Ν.1740/87
και Ν.2040/92.
2. Τον Ν. 1845/89, άρθ. 32, ΄παρ. 7 με το οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για
δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών εντατικής μορφής.
3. Τον Ν.3208/2003 (ΦΕΚ Α’ 303/2003), άρ. 19, παρ. 11 για «Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων,
κατάρτιση δασολογίου και άλλες διατάξεις» και την αριθμ. 140476/06-02-2004 Απόφαση Υπουργού
Γεωργίας.
4. Τον Ν. 2503/97 «Διοίκηση, οργάνωση … της Περιφέρειας».
5. Τον Ν. 743/77 «περί προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 1147/81
«περί κυρώσεως συμβάσεως περί προλήψεως ρυπάνσεως της θάλασσας».
6. Τον Ν. 1650/86 «Για την προστασία του περιβάλλον», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τον Ν. 2971/2001 «περί αιγιαλού και παραλίας», άρθρο 30.
8. Τον Ν. 2130/93 «τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων Περιφερειακής Διοίκησης κ.λπ.» άρθρο 15, παρ.
3, καθώς και το αριθμ. 1078198/4872-24/ΑΟΟ16/29-06-93 έγγραφο του Υπ. Οικονομικών».
9. Το Π.Δ. 16/89, άρθρα 150 και 154 «Κανονισμός Λειτουργίας Δ.Ο.Υ.»
10. Την αριθμ. 435111/86 Κ.Υ.Α. Υπουργείου Προεδρίας και Γεωργίας.
11. Την Απόφαση αρ. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ Β332/20-03-03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.)».
12. Την Κ.Υ.Α. αρ. ΔΙΑΔΠ/Α1/21619/2001 όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ αρ.ΔΙΑΔΠ/Α/4901/2002
«Απλούστευση διαδικασιών και διεκπεραιώσεις διοικητικών υποθέσεων Υπ. Γεωργίας».
13. Την υπ’ αριθ. ΔΓ/5412/17-09-01 Απόφαση του Νομάρχη Κερκύρας περί μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 25
στρ. στην περιοχή Μπούκαρη και ακρωτηρίου Μπούκαρη, Δήμου Κορισσίων, στην εταιρεία ΗΛΙΟΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε
14. Το υπ’ αριθ. 21788/18-06-03 συμβόλαιο μίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 25 στρ. στην περιοχή Μπούκαρη και ακρωτηρίου Μπούκαρη, Δήμου Κορρισίων, στην εταιρεία ΗΛΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.
15. Την υπ’ αριθ. 420/23-02-06 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μελιτειέων, με την οποία απορρίπτετε το αίτημα της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» αναφορικά με την εγκατάσταση της μονάδας σε περιοχή του Δήμου Μελιτειέων.
16. Την από 23-05-06 αίτηση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.».
17. Την από 14-07-06 (αριθμ. πρωτ. ΠΙΝ 11687/28-8-06) αίτηση της εταιρείας Ήλιος Ιχθυοκαλλιέργειες Α.Ε. με την συνημμένη Τεχνική Έκθεση για την εκμίσθωση 25 στρεμμάτων από μετεγκατάσταση στη θέση Βορειοανατολικά Νήσου Περιστέρια, Δ. Κασσιόπης, Ν.Α. Κερκύρας πλωτής μονάδας εντατικής εκτροφής ευρύαλων μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών η οποία τροποποιήθηκε με την από 7-9-06 (αριθμ. πρωτ. ΠΙΝ 12211/7-9-06) αίτηση της εταιρείας«ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» λόγο της απορρόφησης της πρώτης από τη δεύτερη, καθώς και την από 8-9-06 (αριθμ. πρωτ. ΠΙΝ 12341/18-9-06) αίτηση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» με την Τεχνική Έκθεση που αφορά την
μετεγκατάσταση από τη θέση μεταξύ Όρμου Μπούκαρη και Ακρωτηρίου Μπούκαρη, Δήμου Κορισσίων, Ν.Α. Κερκύρας, στη θέση Βορειοανατολικά Νήσου Περιστέρια, Δ. Κασσιόπης, Ν.Α. Κερκύρας πλωτής μονάδας εντατικής εκτροφής ευρύαλων μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών, και την από 9-11-06 (αριθμ. πρωτ. ΠΙΝ 15864/13-11-06) συμπληρωματική αίτηση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.» με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:5000.
18. Την υπ’ αριθμ 12211/07-09-06 αίτηση της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.».
19. Την υπ’. αριθμ ΔΓ/5412/17-09-01 Απόφαση εκμίσθωσης της ΝΑ Κερκύρας θαλάσσιας έκτασης 25 στρεμμάτων στην περιοχή μεταξύ του όρμου Μπούκαρη και ακρωτηρίου Μπούκαρη, Δήμου Κορισσίων, στην εταιρεία ΉΛΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε., για τη δημιουργία μονάδας εντατικής εκτροφής ευρύαλων μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών.
20. το υπ. αριθμ. 21788/18-6-2003 συμβόλαιο μίσθωσης της συμβολαιογράφου Κερκύρας Ανδρονίκη Μπάκολη – Σπανού της εταιρείας ΉΛΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε..
21. το υπ αριθμ. 2970/16-05-2005 ΦΕΚ (τεύχος ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης) σχετικά με την Ανακοίνωση καταχώρησης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε», και συγκεκριμένα στην ανακοίνωση συγχώνευσης της Ανωνύμου εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε», και « ΉΛΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη σύμφωνα με το πρακτικό του Δ.Σ. της με ημερομηνία 16-03-2005.
22. Το καταστατικό σύστασης Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε».
23. την από 12-4-07 (με αριθ πρωτ Π.Ι.Ν. 5481/12-04-07) επιστολή της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.», με την οποία δεσμεύεται για οποιαδήποτε υποχρέωση απορρέει από την «ΉΛΙΟΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.» μετά και την απορρόφησή της από την «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.».
24. Τις υπ. αριθμ. 220044/2-1-91 και 263440/20-3-1996 εγκυκλίους του Υπουργείου Γεωργίας
25. Τα υπ. αριθ. Α2-Ιε/858.7/69/07/8467/31-01-07 και Α2-Ιε/858.7/161/07/6-03-07 έγγραφα έκφρασης σύμφωνης γνώμης του Γ.Ε.Ν. Δ/νση Α2.
26. Τα υπ’ αριθμ 919.1/49/06/2631/01/12/06 και 919.01/07/316/23-02-07 έγγραφα του Πολεμικού Ναυτικού Υπηρεσία Φάρων.
27. Το γεγονός ότι δεν λάβαμε έγγραφο έκφρασης γνώμης του Υπ. Πολιτισμού, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων έως και την λήξη των προβλεπόμενων τριών μηνών .
28. Το υπ αριθμ. 2137.1/01/06 έγγραφο έκφρασης γνώμης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Κεντρικού Λιμεναρχείου Κερκύρας
29. Το υπ. αριθμ. Δ.Δ./38521 έγγραφο έκφρασης γνώμης της Υπηρεσίας Αλιείας Ν.Α. Κέρκυρας, σχετικά με την μίσθωση της αιτούμενης θαλάσσιας έκτασης για την εγκατάσταση μονάδας υδατοκαλλιέργειας.
30. το υπ’ αριθμ 509015/9-1-07 έγγραφο έκφρασης γνώμης του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης, Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού.
31. τα υπ’ αριθμ 919.1/49/06/2631/01-12-06 και 919.01/07/07/316/23-02-07 έγγραφα του Πολεμικού Ναυτικού, Υπηρεσία Φάρων
32. Την υπ’ αριθμ 4513/27-11-06 έκφραση γνώμης του Δήμου Κασσωπαίων για την εν λόγο μίσθωση.
33. Την υπ αριθμ. 8168/29-10-07 Γνωμοδότηση της Δ/σης Περιβάλλοντος & Χωροταξίας της Π.Ι.Ν. αναφορικά με την Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) για την μετεγκατάσταση 25 στρ. της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.».
34. Την υπ’.αριθ.5481/07/15.11.07(ορθή επανάληψη 23.12.10) Απόφαση του ΓΓ της ΠΙΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 1447/1452/01.02.08 Απόφαση του ιδίου (ως προς το είδος εκτροφής), περί «εκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 25 στρ. που αφορά την μετεγκατάσταση, από τη θέση μεταξύ Όρμου Μπούκαρη και Ακρωτηρίου Μπούκαρη, Δήμου Κορρισίων, Ν.Α Κερκύρας, στη θέση Bορειοανατολικά Νήσου Περιστέρια, Κασσωπαίων, Ν.Α. Κερκύρας πλωτής μονάδας εντατικής εκτροφής ευρύαλων μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών της εταιρίας “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.’’».
35. Το αριθ.3.323/12.02.2008 Συμβόλαιο μίσθωσης της συμβολαιογράφου Κερκύρας Α.Πουλή.
36. Την από 19.11.2010 (ΑΠ ΠΙΝ 22002/22.11.10) αίτηση της εταιρείας “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.”, με την οποία αιτείται την παράταση κατά ένα (1) έτος, του χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας μετεγκατάστασης πλωτής μονάδας πάχυνσης θαλασσίων μεσογειακών ιχθύων, από την θέση “Όρμου Μπούκαρη, Ακρωτηρίου Μπούκαρη”, Δήμου Κορρισίων, Ν.Α. Κερκύρας, σε θέση Bορειοανατολικά της Νήσου Περιστέρια, Δήμου Κασσωπαίων, Ν.Α. Κερκύρας.
37. Την ανάγκη ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών
38. Την εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ιονίων Νησιών
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1) Τροποποιούμε την υπ’.αριθ.5481/07/15.11.07 (ορθή επανάληψη 23.12.10) Απόφαση του ΓΓ της ΠΙΝ, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’αριθ. 1447/1452/01.02.08 Απόφαση του ιδίου (ως προς το είδος εκτροφής), περί «εκμίσθωσης θαλάσσιας έκτασης 25 στρ. που αφορά την μετεγκατάσταση, από την θέση μεταξύ Όρμου Μπούκαρη και Ακρωτηρίου Μπούκαρη, Δήμου Κορρισίων, Ν.Α. Κερκύρας, στη θέση Bορειοανατολικά Νήσου Περιστέρια, Κασσωπαίων, Ν.Α. Κερκύρας πλωτής μονάδας εντατικής εκτροφής ευρύαλων μεσογειακών ειδών θαλασσινών ψαριών της εταιρίας “ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.’’», ως προς το χρόνο ολοκλήρωσης μετεγκατάστασης (ίδρυσης και λειτουργίας) της μονάδας στην νέα θέση, σε εφαρμογή του Ν. 1845/89, άρθρο 32, παρ. 7 με τον οποίο ρυθμίζονται οι διαδικασίες μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για δημιουργία μονάδων υδατοκαλλιεργειών εντατικής μορφής (σχετ.2), η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί σε προθεσμία τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης δηλ. μέχρι την 12η.02.2012.
Σε διαφορετική περίπτωση, η υπ’αριθ. 5481/07/15.11.07 (ορθή επανάληψη 23.12.10) Απόφαση μίσθωσης του ΓΓ της ΠΙΝ, η υπ’αριθ. 1447/1452/01.02.08 απόφαση τροποποίησής της και η παρούσα διοικητική πράξη μίσθωσης ανακαλούνται αυτοδίκαια.
2) Η εταιρεία οφείλει να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειας για την τροποποίηση του αριθ.3.323/12.02.2008 Συμβολαίου μίσθωσης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.
3) Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ’.αριθ 5481/07/15.11.07 (ορθή επανάληψη 23.12.10)
Απόφαση Μίσθωσης του ΓΓ της ΠΙΝ και η υπ’αριθ. 1447/1452/01.02.08 τροποποίηση αυτής.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΛΙΔΗΣ

Για την πιστή αντιγραφή:
Σπύρος Α. Σαλβάνος
Πρόεδρος Δ. Σ.
«Περιβαλλοντική Παρέμβαση η Αντινιώτη»

18 σχόλια:

 1. Τι έγινε; Αυτά που κατηγορούσανε το Βόσδου τα κάνουνε τώρα και τα Πασόκια; Εδώ γίνηκε χαμός για το Καπαρέλι και τώρα μόκο; Αν κατάλαβα καλά πήρε παράταση η ιχθυοκαλιέργεια για να εγκατασταθεί στο Καπαρέλι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ Η ΟΘΩΜΑΝΟΛΑΓΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΘΝΟΜΕΙΟΔΟΤΩΝ

  Παρακαλώ θερμά τους αναγνώστες του ιστολογίου να διαβάσουν το λίαν ευανάγνωστο και αποκαλυπτικό άρθρο του κ. Χειλαδάκη που παρατίθεται στη συνέχεια. Είμαι βέβαιος ότι θα εκπλαγούν από τις άγνωστες στους μη ειδικους πληροφορίες αλλά και θα νιώσουν αηδία όσο ποτέ άλλοτε για τους Τουρκοπροσκυνημένους και Τουρκολάγνους Γ. Παπανδρέου, Δρούτσα, Μπουτάρη, Καμίνη, Χριστόφια, ΑΚΕΛ, Οικολόγους του Τρεμόπουλου, Ρεπούση, Α. Δημητρίου, Δραγώνα, Φραγκουδάκη, Ασκώτου, Ναινέκους, Ανανίτες, Συνασπισμένους, επαναπροσεγγιστές και όλο το συνάφι των εμετικής αηδίας Τουρκολάγνων.

  http://hellenicrevenge.blogspot.com/2011/01/blog-post_1496.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Tι θα γίνει τώρα δηλαδή; Θα μπει η ιχθυοκαλλιέργεια στο Καπαρέλι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ta pasokia kamia ypografi den tha mazepsoun?kana pano den tha valoun?o prasinos fakiris den tha parei thesi?o nikatsas?vremenes sanides pou tous xreiazontai.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΜΑ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΦΑΚΙΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΣΥΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΣΙΝΙΩΤΩΝ ΚΑΤΙ ΒΡΩΜΑΕΙ. ΘΕΛΟΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΚΑΠΗ ΟΡΕΕΕΕ. ΟΧΙ ΜΟΝΑΧΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΚΑΝΑΝΕ ΟΙ ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ ΞΕΡΑΤΕ ΝΑ ΦΩΝΑΖΕΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. το φοβερο ειναι οτι ανελαβαν ο φακιρης και ο μπουφονιους να διευθετησουν το θεμα.....βαλαμε το λυκο να φυλαει τα προβατα....θα κανουν ντα ταν πασοκο περιφερειαρχη που εβαλε τις υπογραφες ...τι λετε δεν θα υπακουσουν και αυτοι στις ανωθεν εντολες που υπεκυψε και ο διορισμενος περιφερειαρχης....μπραβο...μπραβο....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΓΑΖΙΑ ΝΑ ΚΛΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ. ΚΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ.
  ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ.
  ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΒΛΑΚΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΟΤΑΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΠΟΙΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ..ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΞΕΦΤΙΛΑ ΣΤΟ ΕΠΑΚΡΟΝ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΜΑΣ ΜΑΖΕΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. pali 8a gelasoume me tous koutoponirous mikrokomatikous xirismous tou didimou fakiri-boufou.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. θα μεινουν ιστορικα ολοι τους σαν τα ποντιακα ανεκδοτα των γιορικα και κωστικα!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Το ζήτημα είναι σοβαρό όχι απλώς για την ιχθυοκαλλιέργεια στο Καπαρέλι αλλά κυρίως γιατί οι πολιτικάντηδες κάνουν τον κόσμο να αντιδράει όπως γουστάρουν αυτοί κάθε φορά. Και ο κόσμος τρέχει και φωνάζει και κάνει συνελεύσεις μοναχά άμα του το πουν οι αρχηγοί του. Δεν σας προβλματίζει αυτό;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που παρασύρονται κάθε φορά απο τους πολιτικάντηδες και παπαγαλίζουν τα ίδια επιχειρήματα που ακούνε.Γίνονται έτσι εν αγνοία προπαγανδιστές του σάπιου συστήματος που κατέστρεψε την Ελλάδα εδω και 30 χρόνια...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΤΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ...μακαρι να ηταν μονο καποιοι ,ειναι πλειοψηφια των μεν η των δε =μηδεν νοημοσυνη ,γλειφτες συμφεροντων και τσιρακια συστηματων ,,τα υπολοιπα νομιζω πως τα βλεπουμε καποιοι ,καποιοι=λιγοι .ΟΔΥΝΗΡΟ σε πολλους τομεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. ΑΛΗΤΕΣ ΨΕΥΤΑΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΛΙΑ ΟΛΟΙ ΣΑΣ. Η ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ ΡΕ ΚΑΘΗΚΙΑ; ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΕΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΚΙΝΗΤΟΠΗΣΕΙΣ;; ΣΑΣ ΠΟΝΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΡΩΜΟ ΚΟΜΜΑ ΣΑΣ ΑΠΑΝΩ;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. mpravo file.....exeis dikio..tora pou einai to komma tous apano loufaxane..den milane gia kinitopihsh,,,koukouloma pane na kanoun...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΡΑΞΙΜΟ ΒΓΑΛΑΝΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. ΑΛΛΑ ΟΙ ΨΗΦΟΙ ΨΗΦΟΙ ΔΑΓΚΩΤΟΙ ΣΤΑ ΠΟΥΛΗΜΕΝΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΟΥΣ. Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΥΝΕ ΤΑ ΨΗΦΙΖΟΥΝΕ ΚΑΙ ΛΥΣΙΑΖΟΥΝΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΑ ΞΕΧΝΑΝΕ ΟΛΑ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Όλα τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα. Εκτός από τα υβριστικά. Οσα σχόλια περιέχουν ονόματα θα σβήνονται άμεσα. Μην κάνετε το κόπο να γράφετε υβριστικά σχόλια για συγχωριανούς μας.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...